Τίτλος: ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Θεματική περιοχή: Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας

Φορέας Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Συνολικό κόστος: 207.000€

Χρηματοδότηση: EOX (Eυρωπαίκός Οικονομικός χώρος) 85% Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2015 – Φεβρουάριος 2017 (17 Μήνες)

Διαχειριστής προγράμματος: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Υπουργείο Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων

Συντονιστής: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ελλάδα

Εταίρος: Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας, Νορβηγία

MIGHEAL Με μια ματιά