Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού προγράμματος «MIGHEAL» είναι:

1: Τεκμηρίωση της κατάστασης υγείας των μεταναστών (ψυχική υγεία και χρόνιες σωματικές παθήσεις), χρήση των υπηρεσιών υγείας και πρόσβαση σε αυτές. (οι μη καλυπτόμενες ανάγκες).

2: Αποτύπωση και καταγραφή  των εμποδίων στην πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας από τους μετανάστες (Γλώσσα, Θρησκεία, Πολιτισμικές διαφορές).

3: Σύγκριση της κατάστασης της υγείας και των αναγκών περίθαλψης των μεταναστών και των γηγενών.

4: Δημιουργία ενός συγκροτημένου μοντέλου μέτρησης της υγείας των μεταναστών.

5: Πρόταση μέτρων πολιτικής για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ των μεταναστών και των γηγενών.

6: Ωφέλεια από τη μεταφορά γνώσεων και εμπειρίας των συνεργαζόμενων φορέων, ΕΚΚΕ και NTNU.

7: Προώθηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δικτύωσης και ανταλλαγής ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Νορβηγία, πρός  αμοιβαία ωφέλεια.

 

Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα