Το ερευνητικό πρόγραμμα MIGHEAL αποσκοπεί στη διερεύνηση του συγκριτικού μειονεκτήματος του μεταναστευτικού πληθυσμού σε σχέση με τον γηγενή πληθυσμό, ως προς την χρήση των υπηρεσιών υγείας και την πρόσβαση σε αυτές. Η διερεύνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξανόμενων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στόχος είναι η προώθηση της έρευνας αιχμής για το μεταναστευτικό φαινόμενο καθώς και η ενδυνάμωση των πολιτικών που συνδέονται με την ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία με στόχο τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σε συνεργασία με το Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

​​

 

Συνοπτική Περιγραφή