Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης

2. Έκθεση προκαταρκτικών πορισμάτων

3. Σημειώσεις Ενδιάμεσης Συνάντησης Εργασίας

4a. Τελική Έκθεση

4b. Συνοπτικός Οδηγός Πολιτικής

5. Δημοσίευση Άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης με κριτές: 

Theoni Stathopoulou, Per Stornes, Aliki Mouriki, Anastasia Kostaki, Jennifer Cavounidis, Lydia Avrami, Courtney L McNamara, Carolin Rapp, Terje A Eikemo (2018) Health inequalities among migrant and native-born populations in Greece in times of crisis: the MIGHEAL study European Journal of Public Health, Volume 28, Issue suppl_5, December 2018

6. Καταληκτικό συνέδριο

7. Εκπαιδευτικό υλικό επιστημονικού σεμιναρίου

8. Συνοπτική έκθεση παρακολούθησης επιστημονικού σεμιναρίου

 

Health in Crises: Migration, Austerity and Inequalities in Greece and Europe

European Journal of Public Health, Volume 28, Issue suppl_5, December 2018

Guest Editors: Theoni Stathopoulou, Terje A. Eikemo

1. Health in crises. Migration, austerity and inequalities in Greece and Europe: introduction to the supplement 

Terje A Eikemo, Lydia Avrami, Jennifer Cavounidis, Aliki Mouriki ,Anna Gkiouleka, Courtney L McNamara, Theoni Stathopoulou

2. Health inequalities among migrant and native-born populations in Greece in times of crisis: the MIGHEAL study

Theoni Stathopoulou, Per Stornes, Aliki Mouriki, Anastasia Kostaki, Jennifer Cavounidis, Lydia Avrami, Courtney L McNamara, Carolin Rapp, Terje A Eikemo

3. The migration experience of Greece and the impact of the economic crisis on its migrant and native populations

Jennifer Cavounidis

4. Income-related health inequalities among the migrant and native-born populations in Greece during the economic crisis: a decomposition analysis

Athanasios E Chantzaras; John N Yfantopoulos

5. Self-reported depression among migrant and native populations in Greece in times of crisis 

Theoni Stathopoulou, Lydia Avrami, Aliki Mouriki, Jennifer Cavounidis, Anastasia Kostaki

6. Non-communicable diseases in Greece: inequality, gender and migration

Terje A Eikemo, Anna Gkiouleka, Carolin Rapp, Sigrid Skjønne Utvei ,Tim Huijts, Theoni Stathopoulou

7.Social integration and self-reported health: differences between immigrants and natives in Greece

Carolin Rapp, Tim Huijts, Terje A Eikemo, Theoni Stathopoulou

8. Depressive symptoms among migrants and non-migrants in Europe: documenting and explaining inequalities in times of socio-economic instability

Anna Gkiouleka, Lydia Avrami, Anastasia Kostaki, Tim Huijts, Terje A Eikemo, Theoni Stathopoulou

9. Intersecting crises: migration, the economy and the right to health in Europe 

Alexander Kentikelenis