1. Διαμόρφωση του ερευνητικού πλαισίου

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης καθορίστηκε το θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο, το σύνολο των μεθοδολογικών προαπαιτούμενων καθώς και η προετοιμασία της έρευνας πεδίου. Επίσης, καθορίστηκαν οι ερευνητικές προτεραιότητες και κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την κατάσταση υγείας, τη ζήτηση και τις ανάγκες διάθεσης υπηρεσιών υγείας του γηγενούς και μεταναστευτικού πληθυσμού, βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης και των δευτερογενών πηγών.

Το ερευνητικό πλαίσιο συζητήθηκε ενδελεχώς στην εναρκτήρια συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (4-5 Φεβρουαρίου 2016).

 

2. Διεξαγωγή έρευνας πεδίου

Το ΕΚΚΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΕΕ) και τον ανάδοχο φορέα διεξαγωγής της έρευνας πεδίου (Metron Analysis), υλοποίησε  κατά το διάστημα Απρίλιος – Ιούλιος 2016 δειγματοληπτική εμπειρική έρευνα στο μεταναστευτικό και γηγενή πληθυσμό σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας με στόχο:

Α) τον προσδιορισμό της κατάστασης της υγείας των μεταναστών (ψυχική υγεία και χρόνιες σωματικές παθήσεις), χρήση και πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας από τους μετανάστες (μη καλυπτόμενες ανάγκες).

Β) τον  εντοπισμό των εμποδίων πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας από τους μετανάστες (Γλώσσα, Θρησκεία, Πολιτισμικές διαφορές).

Γ) την σύγκριση της κατάστασης υγείας και των αναγκών περίθαλψης των μεταναστών και του γηγενούς πληθυσμού.

         

3. Διοργάνωση και διεξαγωγή της ενδιάμεσης συνάντησης εργασίας

Η Ενδιάμεση Συνάντηση Εργασίας διεξήχθη στη Νορβηγία κατά το διάστημα 8-9 Νοεμβρίου 2016 με τη συνδρομή μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ο στόχος της ενδιάμεσης συνάντησης εργασίας ήταν η συζήτηση αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (ΕΕ), και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βέλτιστη στρατηγική για την ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων.

 

4. Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Με βάση τη στρατηγική για την ανάλυση και την αξιοποίηση των δεδομένων, όπως καθορίστηκε στην Ενδιάμεση Συνάντηση Εργασίας, τα αποτελέσματα της έρευνας αποσκοπούν:

Α) στην τεκμηρίωση της κατάσταση της υγείας των μεταναστών (ψυχική υγεία και χρόνιες σωματικές παθήσεις), της χρήσης και πρόσβασης των υπηρεσιών υγείας από τους μετανάστες (μη καλυπτόμενες ανάγκες).

Β) στον προσδιορισμό των εμποδίων στην πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας από τους μετανάστες (Γλώσσα, Θρησκεία, Πολιτισμικές διαφορές).

Γ) στη σύγκριση της κατάστασης της υγείας και των αναγκών χρήσης των υπηρεσιών υγείας μεταξύ των μεταναστών και του γηγενούς πληθυσμού.

Δ)  στη δημιουργία ενός συγκροτημένο μοντέλο μέτρησης της υγείας των μεταναστών.

 

Πακέτα Εργασίας